Program Macrologic Merit: Kadry i płace

Kadry i płace to obszar szczególny. Tutaj krzyżują się zapisy prawa finansowego oraz kodeksu pracy. Z perspektywy działów personalnych nadążenie za zmianami prawnymi często wymaga sporego wysiłku. Dlatego tak ważny staje się wybór odpowiedniego, systematycznie rozwijanego i dostosowywanego do zmian prawnych rozwiązania wspierającego obszar kadrowo-płacowy.

Program kadrowo-płacowy w ogromnym stopniu ułatwia kształtowanie polityki personalnej organizacji oraz wspiera zarządzanie tą polityką. Jako rozwiązanie łączące funkcje sięgające od zarządzania czasem pracy oraz planowania kosztów personalnych i budżetowania, przez rozwój kompetencji i zarządzanie zmianami organizacyjnymi, aż po obsługę delegacji oraz urlopów, moduł kadr i płac centralizuje wiele aspektów związanych z gospodarowaniem zasobami ludzkimi. Z tego powodu tak ważne jest, aby wykorzystywane w firmie rozwiązanie kadrowe gwarantowało pełną zgodność realizowanych procesów z obowiązującymi przepisami. Wymagana jest przede wszystkim zgodność z prawem pracy, a także regulacjami podatkowymi czy przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych lub chorobowych.

Inteligentny system zarządzania zasobami ludzkimi

Macrologic Merit zaspokaja wszystkie potrzeby organizacji związane z obsługą pracowników i kształtowaniem polityki personalnej firmy. Zawiera również wszystkie funkcjonalności systemu klasy HCM (Human Resource Management) wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim.

Oferowane rozwiązanie ERP jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Funkcje programu kadrowo-płacowego Macrologic Merit Personel:

 • tworzenie list płac,
 • ewidencja czasu pracy, rozliczanie czasu pracy
 • możliwość masowego generowania i składania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz sprawozdań do innych urzędów poprzez środki komunikacji elektronicznej,
 • możliwość tworzenia korekt deklaracji ZUS,
 • dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników przez przeglądarkę internetową (m.in. ilość wykorzystanych dni urlopu, wysokość i składniki wynagrodzenia, rodzaj i wartość potrąceń czy termin i pozostałą do spłaty wartość zaciągniętej pożyczki, a także listy szkoleń i kursów, w których pracownik brał udział),
 • elektroniczny obieg wniosków urlopowych,
 • ocena i rozwój pracowników,
 • szczegółowa ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja i badanie skuteczności szkoleń,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego.

Główne korzyści z wykorzystania systemu kadrowo-płacowego:

 • precyzja liczenia płac (eliminacja ryzyka błędów w zakresie naliczania płac),
 • automatyzacja procesów realizowanych przez dział kadr i płac,
 • usprawnienie procesu dostarczania pracownikom informacji o wynagrodzeniu,
 • niskokosztowe, elektroniczne dostarczanie danych do urzędów,
 • wsparcie procesów zarządzania kompetencjami,
 • planowanie i kierunkowanie rozwoju pracowników,
 • poprawa jakości zarządzania urlopami,
 • rzetelność przetwarzania danych,
 • zwiększenie efektywności pracy działu kadr i płac, skuteczne zarządzanie czasem pracy
 • naliczanie zasiłków chorobowych godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego, rozliczanie czasu pracy
 • powiadomienia o kończących się umowach o pracę zawartych na czas określony, zaświadczeniach o zdolności do pracy, ważności szkoleń BHP i przeciw pożarowych,
 • działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy.

Funkcje programu kadrowego Macrologic Merit Kadry i płace:

 • prowadzenie kartotek pracowniczych, prowadzenie kart urlopowych i kontrolę limitów urlopów,
 • rejestracja i wystawianie umów o pracę i aneksów,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników (o zarobkach, świadectwo pracy),
 • kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • obliczanie płac pracowników etatowych i wypłat dla zleceniobiorców,
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • obsługa potrąceń komorniczych,
 • przygotowywanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji) oraz danych dla sprawozdań GUS i programu Płatnik, 
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej firmy w zakresie danych kadrowych oraz płacowych.

Program Macrologic Merit Personel wspomaga firmę we wszystkich ważnych obszarach jej działalności:

 • Zarządzanie kadrami i płacami.
 • Rozwój kadr zgodny z założeniami strategicznymi przedsiębiorstwa (więcej).
 • Budżetowanie i kontrola kosztów płacowych.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy, ewidencja czasu pracy z jednoczesną kontrolą stanu rzeczywistego (więcej).
 • Planowanie działań firmy z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej pracowników.
 • Uporządkowany proces obsługi delegacji i zaliczek służbowych (więcej).
 • Ocena skuteczności szkoleń i kontrola ich kosztów.
 • Prognozowanie skutków planowanych zmian organizacyjnych.
 • Prowadzenie działań kadrowo-płacowych z przekazaniem dostępu do danych pracownikom i ich przełożonym.
 • Wewnętrzne usprawnienia zarządzania personelem (rekrutacja, ocena pracownicza, szkolenia) (więcej).
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników - wyszukiwanie talentów i planowanie sukcesji.
 • Planowanie oraz analiza stanu realizacji planów urlopowych i wielkości rezerwy urlopowej (więcej).

Z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego Macrologic ERP Merit przenikamy do wszystkich etapów procesu obsługi personelu:

 • Rekrutacja
 • Adaptacja pracownika
 • Serwis danych dla pracownika
 • Planowanie i rejestracja czasu pracy (ewidencja czasu pracy)
 • Plany i wnioski urlopowe
 • Rejestracja zdarzeń kadrowych
 • Naliczanie płac i potrąceń
 • Analizy
 • Ocena okresowa
 • Szkolenia związane z rozwojem
 • Zamknięcie akt pracownika

Doskonalimy każdy obszar polityki personalnej

Wspieramy Dyrektorów Personalnych w realizacji celów poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą płynącą ze współpracy z przedsiębiorstwami z różnorodnych branż. Zapewniamy wsparcie podczas skomplikowanego procesu zmian organizacyjnych wskazując najlepsze metody wykorzystania nowoczesnych technologii w działaniach zmierzających do realizacji założonych celów.

Kompleksowo usprawniamy zarządzanie kadrami. Na czym polegają zmiany, które proponujemy?

 • Pracownik w centrum organizacji

Kiedy tworzyliśmy program ERP Macrologic Merit Personel, chcieliśmy, aby był to system kadrowo-płacowy wzbogacony o praktyczne funkcjonalności i rozbudowany o ciekawe opcje. Wzięliśmy pod uwagę z jednej strony potrzeby załogi pracowniczej, a z drugiej - oczekiwania firmy wobec pracowników. Oferowany przez nas system sprawia, że każda osoba zatrudniona w firmie uzyskuje dostęp do wszystkich ważnych informacji na temat swojego stanowiska pracy. Dzięki lepszej komunikacji wie natomiast, czego oczekują od niej przełożeni.

 • Lepsza komunikacja

Szybki i bezproblemowy przepływ danych pomiędzy Pracownikami, Działem HR i Przełożonymi zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji kadrowych. Bezpośredni dostęp do informacji dla wszystkich zainteresowanych osób, automatyczne aktualizacje akt pracowniczych oraz elektroniczny obieg dokumentów to rozwiązania, które odciążają Dział HR i sprawiają, że zarządzanie kadrami staje się efektywniejsze.

 • Otwarcie Działu HR na potrzeby organizacji

Pracownicy HR o wiele lepiej dostosowują swoje działania do potrzeb firmy, jeśli w globalnym zarządzaniu strategicznym pomaga im zbiór odpowiednich narzędzi. Wraz z programem kadrowym Macrologic Merit Personel: Kadry i płace dostarczamy firmom rozwiązania, które ułatwiają: wielowymiarową analizę informacji pracowniczej i sporządzanie raportów oraz tworzenie prognoz i planów w zakresie wynagrodzeń, kompetencji pracowniczych i poziomu zatrudnienia.

 • Ulepszenie całego procesu obsługi pracownika

Nie dzielimy obsługi pracownika na poszczególne zadania – zamiast tego pracujemy nad całym procesem zarządzania personelem: począwszy od procesu rekrutacji, a skończywszy na rozwiązaniu umowy. Dzięki temu sterowanie wszystkimi zdarzeniami przebiega płynnie, a Przełożeni otrzymują wszystkie informacje, które pozwalają im na świadome kształtowanie przyszłej polityki personalnej.

 • Wsparcie dla kadry zarządzającej

Zarówno proces planowania polityki personalnej organizacji, jak i jej wpływ na realizację celów firmy zależą w dużej mierze od decyzji Dyrektora Personalnego. Korzystając z programu kadrowego Macrologic Merit Personal, osoby odpowiadające za kontrolę personelu skuteczniej kreują rozwiązania motywujące pracowników oraz metody rozliczania zadań i czasu ich pracy.