Budżetowanie

Pomagamy naszym klientom pokonać bariery w prowadzeniu biznesu

Zasady budżetowania

Optymalna realizacja strategii i celów przedsiębiorstwa oparta jest o maksymalne wykorzystanie dostępnych zasobów. Podczas tworzenia planu działania określonego w jednostkach pieniężnych prowadzone są szczegółowe analizy danych finansowych, na podstawie których określa się priorytety firmy oraz odpowiednio alokuje się dostępne środki.

Rozpatrując kwestię budżetowania z punktu widzenia rachunkowości zarządczej należy widzieć w nim narzędzie służące do prezentowania wpływu jaki mają podejmowane decyzje na wyniki ekonomicznofinansowe. Z perspektywy czynnościowej jest to natomiast proces składający się z trzech faz działania – planowania, realizacji oraz walidacji budżetu.

Usprawnienie działania

Czynności te można usprawnić dzięki wykorzystaniu funkcjonalnego systemu upraszczającego przygotowywanie raportów, przeprowadzanie analiz, czy też dokonywanie korekt już stworzonego projektu finansowego w związku ze zmianami wewnętrznymi lub zewnętrznymi. Wiarygodne prognozy i funkcjonalne rozwiązania dają solidne podstawy do niezwykle szybkiego, wielowariantowego planowania opartego jednocześnie o dogłębne, szczegółowe analizy wszystkich dostępnych danych. Dzięki temu przedsiębiorstwo może szybko i elastycznie dostosować się do zmieniających się warunków rynkowych.

Budżetowanie z uwagi na analizę wielkości finansów ukierunkowuje plany biznesowe, a w dalszej kolejności również ich realizację na główne cele przedsiębiorstwa. Ponadto sprzyja głębokiej analizie efektywności finansowej firmy i planowanych działań w zakresie wielkości zasobów, jakimi dysponuje przedsiębiorstwo. Powiązanie alokacji środków z przygotowanym planem finansowym pozwala na dokładniejsze oraz sformalizowane planowanie.

/resources/macrologic/doradcapasekform2.png

Szybki kontakt

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób można usprawnić Państwa organizację, prosimy o kontakt:

Formularz

48 222 566 444

Budżetowanie