Personel | Kadry i płace
Pomagamy naszym klientom pokonać bariery w prowadzeniu biznesu

Program Macrologic ERP Personel: Kadry i płace

Inteligentny system zarządzania zasobami ludzkimi

Macrologic ERP Personel zaspokaja wszystkie potrzeby organizacji związane z obsługą pracowników i kształtowaniem polityki personalnej firmy. Zawiera również wszystkie funkcjonalności systemu klasy HCM (Human Resource Management) wspomagającego zarządzanie kapitałem ludzkim.

Ponad 2,7 tys. wdrożeń przeprowadzono z wykorzystaniem systemu Macrologic ERP Personel. Według badania zrealizowanego przez IDC to oprogramowanie (program kadrowo płacowy) firmy Macrologic znajduje się w pierwszej piątce najpopularniejszych rozwiązań dla przedsiębiorstw średniej wielkości.

Ponad 100 tys. e-deklaracji wysłano za pośrednictwem naszego rozwiązania. Nasi klienci doceniają je za redukcję kosztów wysyłki deklaracji do urzędów i oszczędność czasu związaną z wypełnianiem ich dla setek pracowników.

250 tys. osób w Polsce ma naliczane płace z wykorzystaniem systemu kadrowo-płacowego rozwiązania Macrologic ERP Personel.

Oferowane rozwiązanie jest w pełni zgodne z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a aktualizacje wersji oferowane są tuż po zmianie przepisów.

Funkcje programu kadrowo-płacowego Macrologic ERP Personel:

 • tworzenie list płac,
 • możliwość masowego generowania i składania deklaracji podatkowych do urzędów skarbowych oraz sprawozdań do innych urzędów poprzez środki komunikacji elektronicznej,
 • możliwość tworzenia korekt deklaracji ZUS,
 • dostęp do informacji kadrowo-płacowych dla pracowników przez przeglądarkę internetową (m.in. ilość wykorzystanych dni urlopu, wysokość i składniki wynagrodzenia, rodzaj i wartość potrąceń czy termin i pozostałą do spłaty wartość zaciągniętej pożyczki, a także listy szkoleń i kursów, w których pracownik brał udział),
 • elektroniczny obieg wniosków urlopowych,
 • ocena i rozwój pracowników,
 • szczegółowa ewidencja czasu pracy,
 • ewidencja i badanie skuteczności szkoleń,
 • naliczanie zasiłków chorobowych, godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego.

Główne korzyści z wykorzystania systemu kadrowo-płacowego:

 • precyzja liczenia płac (eliminacja ryzyka błędów w zakresie naliczania płac),
 • automatyzacja procesów realizowanych przez dział kadr i płac,
 • usprawnienie procesu dostarczania pracownikom informacji o wynagrodzeniu,
 • niskokosztowe, elektroniczne dostarczanie danych do urzędów,
 • wsparcie procesów zarządzania kompetencjami,
 • planowanie i kierunkowanie rozwoju pracowników,
 • poprawa jakości zarządzania urlopami,
 • rzetelność przetwarzania danych,
 • zwiększenie efektywności pracy działu kadr i płac,
 • naliczanie zasiłków chorobowych godzin nadliczbowych, wynagrodzenia urlopowego,
 • powiadomienia o kończących się umowach o pracę zawartych na czas określony, zaświadczeniach o zdolności do pracy, ważności szkoleń BHP i przeciw pożarowych,
 • działania zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie prawa pracy.

Funkcje programu kadrowego Macrologic ERP Kadry i płace:

 • prowadzenie kartotek pracowniczych, prowadzenie kart urlopowych i kontrolę limitów urlopów,
 • rejestracja i wystawianie umów o pracę i aneksów,
 • wystawianie zaświadczeń dla pracowników (o zarobkach, świadectwo pracy),
 • kontrola terminów ważności badań lekarskich i szkoleń BHP
 • obliczanie płac pracowników etatowych i wypłat dla zleceniobiorców,
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, 
 • obsługa potrąceń komorniczych,
 • przygotowywanie sprawozdań dla urzędów skarbowych (w tym e-Deklaracji) oraz danych dla sprawozdań GUS i programu Płatnik, 
 • prowadzenie sprawozdawczości wewnętrznej firmy w zakresie danych kadrowych oraz płacowych.

Program Macrologic ERP Personel wspomaga firmę we wszystkich ważnych obszarach jej działalności:

 • Zarządzanie kadrami i płacami.
 • Rozwój kadr zgodny z założeniami strategicznymi przedsiębiorstwa.
 • Budżetowanie i kontrola kosztów płacowych.
 • Efektywne zarządzanie czasem pracy z jednoczesną kontrolą stanu rzeczywistego.
 • Planowanie działań firmy z wykorzystaniem wiedzy eksperckiej pracowników.
 • Uporządkowany proces obsługi delegacji i zaliczek służbowych.
 • Ocena skuteczności szkoleń i kontrola ich kosztów.
 • Prognozowanie skutków planowanych zmian organizacyjnych.
 • Prowadzenie działań kadrowo-płacowych z przekazaniem dostępu do danych pracownikom i ich przełożonym.
 • Wewnętrzne usprawnienia zarządzania personelem (rekrutacja, ocena pracownicza, szkolenia).
 • Zarządzanie kompetencjami pracowników - wyszukiwanie talentów i planowanie sukcesji.
 • Planowanie oraz analiza stanu realizacji planów urlopowych i wielkości rezerwy urlopowej.

Z wykorzystaniem programu kadrowo – płacowego Macrologic ERP Personel przenikamy do wszystkich etapów procesu obsługi personelu:

 • Rekrutacja
 • Adaptacja pracownika
 • Serwis danych dla pracownika
 • Planowanie i rejestracja czasu pracy
 • Plany i wnioski urlopowe
 • Rejestracja zdarzeń kadrowych
 • Naliczanie płac i potrąceń
 • Analizy
 • Ocena okresowa
 • Szkolenia związane z rozwojem
 • Zamknięcie akt pracownika

Kadry i płace z oprogramowaniem dla firm Macrologic ERP Personel - zarządzanie kadrami z korzyściami na każdym kroku

Doskonalimy każdy obszar polityki personalnej

Wspieramy Dyrektorów Personalnych w realizacji celów poprzez dzielenie się doświadczeniem i wiedzą płynącą ze współpracy z przedsiębiorstwami z różnorodnych branż. Zapewniamy wsparcie podczas skomplikowanego procesu zmian organizacyjnych wskazując najlepsze metody wykorzystania nowoczesnych technologii w działaniach zmierzających do realizacji założonych celów.

Kompleksowo usprawniamy zarządzanie kadrami. Na czym polegają zmiany, które proponujemy?

 • Pracownik w centrum organizacji

Kiedy tworzyliśmy program Macrologic ERP Personel, chcieliśmy, aby był to system kadrowo-płacowy wzbogacony o praktyczne funkcjonalności i rozbudowany o ciekawe opcje. Wzięliśmy pod uwagę z jednej strony potrzeby załogi pracowniczej, a z drugiej - oczekiwania firmy wobec pracowników. Oferowany przez nas system sprawia, że każda osoba zatrudniona w firmie uzyskuje dostęp do wszystkich ważnych informacji na temat swojego stanowiska pracy. Dzięki lepszej komunikacji wie natomiast, czego oczekują od niej przełożeni.

 • Lepsza komunikacja

Szybki i bezproblemowy przepływ danych pomiędzy Pracownikami, Działem HR i Przełożonymi zmniejsza ryzyko błędów i ułatwia podejmowanie trafnych decyzji kadrowych. Bezpośredni dostęp do informacji (poprzez program kadrowo płacowy) dla wszystkich zainteresowanych osób, automatyczne aktualizacje akt pracowniczych oraz elektroniczny obieg dokumentów to rozwiązania, które odciążają Dział HR i sprawiają, że zarządzanie kadrami staje się efektywniejsze.

 • Otwarcie Działu HR na potrzeby organizacji

Pracownicy HR o wiele lepiej dostosowują swoje działania do potrzeb firmy, jeśli w globalnym zarządzaniu strategicznym pomaga im zbiór odpowiednich narzędzi. Wraz z programem kadrowym Macrologic ERP Personel: Kadry i płace dostarczamy firmom rozwiązania, które ułatwiają: wielowymiarową analizę informacji pracowniczej i sporządzanie raportów oraz tworzenie prognoz i planów w zakresie wynagrodzeń, kompetencji pracowniczych i poziomu zatrudnienia.

 • Ulepszenie całego procesu obsługi pracownika

Nie dzielimy obsługi pracownika na poszczególne zadania – zamiast tego pracujemy nad całym procesem zarządzania personelem: począwszy od procesu rekrutacji, a skończywszy na rozwiązaniu umowy. Dzięki temu sterowanie wszystkimi zdarzeniami przebiega płynnie, a Przełożeni otrzymują wszystkie informacje, które pozwalają im na świadome kształtowanie przyszłej polityki personalnej.

Zarządzanie kadrami - proces obsługi pracownika
Proces obsługi pracownika

 • Wsparcie dla kadry zarządzającej

Zarówno proces planowania polityki personalnej organizacji, jak i jej wpływ na realizację celów firmy zależą w dużej mierze od decyzji Dyrektora Personalnego. Korzystając z programu kadrowego Macrologic ERP Personal, osoby odpowiadające za kontrolę personelu skuteczniej kreują rozwiązania motywujące pracowników oraz metody rozliczania zadań i czasu ich pracy.

/resources/macrologic/doradcapasekform2.png

Szybki kontakt

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się, w jaki sposób można usprawnić Państwa organizację, prosimy o kontakt:

Formularz

48 222 566 444