szybki
kontakt

+48 222 566 444

doradca@macrologic.pl

Formularz

Regulamin Rady Nadzorczej Macrologic S.A.

uchwalony na posiedzeniu Rady Nadzorczej Macrologic S.A. w dniu 20 czerwca 2006


Rada Nadzorcza MacroSoft S.A. działa w oparciu o kodeks spółek handlowych, statut Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i niniejszy Regulamin.

§ 1

Do kompetencji Rady Nadzorczej, poza określonymi w kodeksie handlowym, należą w szczególności:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu;
 2. powoływanie i odwoływanie Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
 3. badanie i zatwierdzanie planów działalności Spółki i jej przedsiębiorstwa;
 4. opiniowanie wszystkich dokumentów i wniosków Zarządu przedkładanych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
 5. wyrażanie pisemnej zgody na rozporządzanie prawa­mi majątkowymi lub zaciąganie zobowiązań o warto­ści przekraczającej 200 000 zł;
 6. ustalanie ceny emisyjnej nowych akcji, o ile Zgroma­dzenie Akcjonariuszy nie postanowi inaczej;
 7. decyzja o utworzeniu spółki zależnej;
 8. zatwierdzanie projektów regulaminu pracy Zarządu oraz wynagrodzeń członków Zarządu;
 9. rozpatrywanie innych spraw zleconych przez Walne Zgromadzenie lub wnioskowanych przez Zarząd;
 10. nadzór nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia. 
§ 2

Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawie­ra w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności zwią­zanych ze stosunkiem pracy członka Zarządu.

§ 3

Rada Nadzorcza może wyrażać opinię we wszystkich spra­wach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd ma obowiązek powiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wnio­sku lub inicjatywy nie później niż w ciągu dwóch tygodni.

§ 4

Rada może w każdym czasie żądać od Zarządu i pracowników spółki wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątkowy spółki oraz kontrolować działalność jednostek organizacyjnych; gdy rozpoznanie takie wymaga specjalnej wiedzy, kwalifikacji lub specjalistycznych czynności Rada może zobowiązać Zarząd do zlecenia rzeczoznawcom opracowania dla jej użytku ekspertyzy lub opinii.

§ 5

Rada może zwołać nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy, jeśli Zarząd w ciągu dwóch tygodni od otrzymania stosownego wniosku nie zwołał Zgromadzenia.

§ 6

Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności zbiorowo. Rada może oddelegować swoich członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 7

Członkowie Rady Nadzorczej obowiązani są do:

 1. brania udziału w posiedzeniach Rady;
 2. sprawowania nadzoru i kontroli nad realizacją uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej;
 3. sprawowania nadzoru i kontroli nad poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi i spółkami zależnymi w zakresie wykonywania ich zadań. 
§ 8
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej jeden raz na kwartał.
 2. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący, również na pisemny wniosek trzech członków Rady Nadzorczej. Każdy członek Rady Nadzorczej może zwołać posiedzenie na pisemny wniosek Zarządu.
 3. Przewodniczący organizuje pracę Rady Nadzorczej i przewodniczy jej posiedzeniom.
 4. Przewodniczący konsultuje termin posiedzenia z członkami Rady. Przewodniczący zawiadamia członków Rady Nadzorczej o terminie, miejscu i tematyce posiedzenie na 7 dni przed terminem spotkania w formie poczty elektronicznej. Posiedzenie może się odbyć bez formalnego zwołania o ile wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę.
 5. W posiedzeniach mogą uczestniczyć członkowie Zarządu i inne zaproszone przez Radę Nadzorczą osoby.
 6. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych w obecności co najmniej połowy członków Rady.
 7. Przewodniczący Rady Nadzorczej może zarządzić pisemne głosowanie nad uchwałami bez odbycia posiedzenia. Ważność uchwały podjętej w tym trybie wymaga pisemnej zgody wszystkich członków Rady. 
§ 9
 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej są protokołowane. Plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad powinny być załączone do protokołu,
 2. Protokoły są przechowywane w siedzibie spółki.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.