szybki
kontakt

+48 222 566 444

doradca@macrologic.pl

Formularz

Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „Macrologic” S. A. uchwalony przez Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 czerwca 2003 roku

§ 1.

Regulamin obrad określa tryb prowadzenia obrad na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „Macrologic” S.A.

§ 2.

Zarząd Spółki organizuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zapewniając fachową obsługę i środki techniczne do jego prowadzenia.

§ 3.

Otwarcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy dokonuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inna osoba powołana przez Radę Nadzorczą.

§ 4.

Otwierający Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sporządza i sprawdza listę obecności akcjonariuszy oraz zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spośród obecnych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania.

§ 5.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze zarządza sporządzenie listy obecności zawierającej spis uczestników (akcjonariuszy) Walnego Zgromadzenia z wymienieniem ilości reprezentowanych przez nich akcji i przysługujących im głosów. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podpisuje listę i wykłada ją w dostępnym miejscu na czas Zgromadzenia.

§ 6.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może wyznaczyć spośród obecnych akcjonariuszy uprawnionych do głosowania jednego lub dwóch sekretarzy, których zadaniem jest udzielanie pomocy Przewodniczącemu w prowadzeniu obrad oraz w razie potrzeby spisywaniu protokołu z po­siedzenia Zgromadzenia niezależnie od protokołu sporządzanego przez notariusza.

§ 7.

W oparciu o dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (teksty ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) i listę obecności akcjonariuszy Przewodniczący stwierdza prawidłowość jego zwołania oraz zdolność do podejmowania uchwał.

§ 8.

W posiedzeniu Zgromadzenia mogą także uczestniczyć, bez prawa głosowania, osoby zaproszone przez Zarząd lub Radę Nadzorczą, chyba, że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Osoby te mogą zabierać głos na posiedzeniu za zgodą Przewodniczącego.

§ 9.

Przewodniczący zarządza wybór Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej składającej się z 2 do 3 osób proponując jej skład.

§ 10.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy kieruje posiedzeniem zgodnie z porządkiem obrad, a w szczególności udziela głosu obecnym na posiedzeniu, odbiera prawo głosu, zarządza głosowanie, ogłasza wynik głosowania nad uchwałą na podstawie informacji Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej, zarządza przerwy w posiedzeniu, podejmuje decyzje we wszystkich sprawach o charakterze porządkowym.

§ 11.

Każdy akcjonariusz uprawniony do głosowania na posiedzeniu może odwołać się od decyzji Przewodniczącego posiedzenia do Walnego Zgromadzenia, które podejmuje wówczas ostateczną decyzję w drodze uchwały.

§ 12.

Z uwagi na wymogi sprawnego przebiegu posiedzenia Przewodniczący ma prawo ustalić czas wypowiedzi każdego zabierającego głos, a także ma prawo odebrać głos akcjonariuszowi wypowiadającemu się nie na temat bądź naruszającemu zasady dobrego zachowania.

§ 13.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach władz Spółki oraz nad wnioskami o usunięcie członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego akcjonariuszy uprawnionego do głosowania.

§ 14.

Obrady Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy są protokołowane przez notariusza.

§ 15.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki.

 

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.