szybki
kontakt

+48 222 566 444

doradca@macrologic.pl

Formularz

Niniejsza treść jednolita Regulaminu Zarządu Macrologic SA uchwalona przez Radę Nadzorczą Spółki obowiązuje od dnia 16 grudnia 2008 roku

Regulamin Zarządu

I Zarząd

§ 1 Celem Zarządu jest realizacja zatwierdzonej przez Radę Nadzorczą strategii spółki.

§ 2 Zadania swe Zarząd realizuje przez:

 1. Opracowanie strategii firmy;
 2. Określenie zakresu kompetencji i obowiązków poszczególnych Członków Zarządu;
 3. Określenie struktury organizacyjnej firmy;
 4. Opracowanie biznesplanu na każdy rok działalności Spółki;
 5. Zapewnienie środków na realizację zatwierdzonych planów;
 6. Opracowanie i realizację polityki kadrowej i płacowej;
 7. Kontrolę realizacji (odbiór pracy) planów;
 8. Powoływanie ekspertów pomocnych przy wspieraniu swojej pracy.

§ 3 Czynności wykraczające poza zakres zwykłego, bieżącego zarządzania sprawami Spółki wymagają uchwały Rady Nadzorczej. Czynności takie stanowi między innymi zaciąganie zobowiązań i obciążanie aktywów spółki na kwotę przekraczającą jednorazowo 1 000 000 zł.

II Prezes Zarządu

§ 4 Prezes Zarządu w stosunkach wewnętrznych firmy posiada następujące szczególne uprawnienia:

 1. Przewodniczy posiedzeniom Zarządu;
 2. Wyznacza z grona Zarządu zastępcę, gdy kompetentny Członek Zarządu nie może wykonywać swoich obowiązków;
 3. Koordynuje pracę pozostałych Członków Zarządu;

§ 5 Prezes Zarządu występuje jako kierownik przedsiębiorstwa Spółki w szczególności w kontaktach z organami państwowymi i skarbowymi oraz wówczas, gdy prawo wymaga wskazania kierownika przedsiębiorstwa.

III Członek Zarządu

§ 6 Członek Zarządu ma prawo do:

 1. Zgłaszania wniosków o zmianę i uzupełnienie porządku obrad posiedzenia Zarządu;
 2. Żądania tajności głosowania.

§ 7 Członek Zarządu ma obowiązek:

 1. Uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu;
 2. Sprawozdawania prowadzonych przez siebie czynności spółki Zarządowi.
IV Posiedzenia Zarządu

§ 8 Zarząd wykonuje swoje prace przez odbywanie posiedzeń i podejmowanie uchwał związanych z prowadzeniem spraw Spółki i wykonywaniem zarządu.

§ 9 Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu z własnej inicjatywy, na wniosek któregokolwiek z Członków Zarządu lub na wniosek Rady Nadzorczej. O terminie, miejscu i porządku obrad Zarządu Prezes informuje wszystkich członków Zarządu z wyprzedzeniem nie krótszym niż 3 dni.

§ 10 Posiedzenie Zarządu może być zwołane z wyprzedzeniem krótszym, niż wyżej wskazane lub bez wyprzedzenia jedynie za zgodą większości Członków Zarządu.

§ 11 Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.

§ 12 Posiedzenia Zarządu mogą się odbywać:

 1. w pomieszczeniach Spółki,
 2. zdalnie z użyciem środków komunikacji zapewniających niezakłócone odbywanie posiedzenia.

§ 13 Każdy Członek Zarządu może zaprosić gości bez prawa głosu na posiedzenie Zarządu lub jego część. Zarząd musi wyrazić zgodę na obecność każdego gościa podczas posiedzenia.

§ 14 Wyniki pracy Zarządu będą zapisywane w formie:

 1. protokołu z posiedzenia Zarządu lub
 2. protokołu uchwały Zarządu.

§ 15 Protokół sporządza członek Zarządu wyznaczony przez Prezesa.

§ 16 Protokół podpisują wszyscy członkowie Zarządu obecni na posiedzeniu lub głosujący nad uchwałą. Jeżeli protokół uchwały nie jest odrębny, lecz zawarty jest w protokole posiedzenia Zarządu, wówczas podpisanie protokołu z posiedzenia jest równoznaczne z podpisaniem wszystkich protokołów uchwał, które zawiera protokół z posiedzenia. Protokół powinien być przyjęty przez Zarząd nie później niż trzeciego dnia po posiedzeniu.

§ 17 Dokument przyjętego protokołu otrzymują wszyscy członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej.

V Podejmowanie uchwał

§ 18 Następujące czynności wymagają uchwały Zarządu:

 1. Przyjęcie budżetu Spółki;
 2. Wewnętrzny podział pracy i odpowiedzialności członków Zarządu;
 3. Ustalanie regulaminów i innych wewnętrznych aktów normatywnych Spółki;
 4. Decyzje w sprawach nadzwyczajnej wagi, jak również sprawy i transakcje, które w uzasadnionej ocenie członka Zarządu mogą stanowić istotne ryzyko dla Spółki;
 5. Udzielanie pełnomocnictw ogólnych osobom trzecim, w tym pracownikom Spółki;
 6. Udzielanie zgody na wypłaty z Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych.

§ 19 Głosowanie nad uchwałą Zarządu przeprowadza się na jego posiedzeniu lub w formie obiegowej.

§ 20 W głosowaniu oblicza się tylko głosy oddane za uchwałą.

§ 21 Uchwały podejmowane na posiedzeniu Zarządu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy Członków Zarządu. 

§ 22 Głosowanie jest jawne z zastrzeżeniem możliwości opisanej w §7 pkt b).

§ 23 Uchwała w formie obiegowej zapada, po złożeniu podpisu przez wszystkich Członków Zarządu obecnych na posiedzeniu.

§ 24 Każdy z Członków Zarządu, który jest przeciwny podjęciu uchwały, ma prawo wyrazić swoje stanowisko w formie wniesionego do protokołu posiedzenia lub uchwały zdania odrębnego albo zgłoszenia go w formie odrębnego dokumentu.

VI Utrzymywanie dokumentacji

§ 25 Dokumentacja prac Zarządu jest prowadzona w postaci dokumentów elektronicznych. W razie braku warunków technicznych dopuszcza się sporządzenie dokumentu papierowego z tym, ze odpis z niego powinien być dołączony do dokumentacji elektronicznej niezwłocznie, gdy stanie się to możliwe.

§ 26 Podpis składany na dokumencie powinien być oznaczony czasem.

§ 27 Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za prowadzenie rejestru protokołów i uchwał.

§ 28 Zarząd przechowuje dokumenty związane ze swoją działalnością, oraz dokumenty wpływające od Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej.

VII Postanowienia końcowe

§ 29 Członkowie Zarządu winni współpracować i informować się wzajemnie o czynnościach podejmowanych w ramach wykonywanych zadań, o ile czynności te odbiegają od ustalonych zasad postępowania w danym typie spraw lub też dotyczą zakresu czynności innego Członka Zarządu.

§ 30 Spory między Członkami Zarządu i spory regulaminowe rozstrzyga Rada Nadzorcza.

§ 31 Koszty działalności Zarządu ponosi Spółka.

§ 32 Regulamin został przyjęty przez Zarząd na podstawie §13 ust. 2 Statutu, art. 376 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z zasadą 40 Kodeksu dobrych praktyk.

§ 33 Regulamin wchodzi w życie w dniu jego zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą.

Używamy plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie z naszego serwisu oraz do celów statystycznych.
Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia.
Pamiętaj, że możesz samodzielnie zarządzać cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.